Помет «Х», 11.03.2015, Gold Line’s Come on Lover Boy x Khloya iz Sozveskiya Psov