Помет «И», 12.11.2017, Astravegas Ringo Starr Х Khloya iz Sozvezdija Psov