Помет «Р», 05.02. 2019, Beagleboys Golden Rush х Khloya iz Sozvezdija Psov