Помет «У», 27.12.2014, Astravegas Brad Pitt x Smorodinka is Sozvesdiya Psov